INDIVIDUALTERAPI

1234367524Många människor lider av psykiska svårigheter och psykisk ohälsa som det inte gått att komma tillrätta med. Andra hamnar i svåra situationer som leder till personliga kriser. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Man kan ha blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. Ibland kan det dock vara svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsligabesvär som t ex magkatarr eller huvudvärk.

I en individualterapi erbjuds du en möjlighet att tillsammans med mig förstå de inresammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet. Du kan då få nya perspektiv på tillvaron och upptäcka nya sätt att hantera dina svårigheter. I en individualterapi kan man också få redskap till att pröva nya förhållningssätt till problemen med resultat att lidandet minskar.

Förutom din vilja till att ta itu med dina problem och mina kunskaper om att kunna hjälpa dig är det viktigt att du trivs med mig och mitt arbetssätt. I de inledande samtalen (2-3 st) går vi igenom dina problem och önskemål med terapin. Om du därefter bestämmer dig för att fortsätta i en samtalsterapi sätter vi tillsammans upp en målsättning för terapin och bestämmer hur ofta och hur länge den skall pågå. En individualterapi kan pågå under alltifrån något enstaka samtal till en längre psykoterapi på flera år.